Sám hối

Có 4 bà sơ chết, lên thiên đàng. Chúa bảo: – Các con hãy nói lí do khiến các con phải lên trên này cho ta nghe !!! Bà sơ thứ nhất: – Con chết vì con đã nhìn phải cái đó của đàn ông. Chúa: – Ồ không sao! Read more…